Concurs planuri de afaceri

Print Friendly, PDF & Email

CRITERIILE DE SELECȚIE A CELOR MAI BUNE IDEI DE AFACERI, vizează următoarele aspecte principale, respectiv:

 1. Tematica planurilor de afaceri

– NU vor putea fi selectate în vederea finanțării planurile de afaceri care se adresează activităților economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociată acestui program, și anume:

 • sectoarele pescuitului şi acvaculturii;
 • domeniul producției primare de produse agricole;
 • sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole;
 • activităţile legate de export către ţări terţe sau către state membre;
 • achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri;
 • utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate.

– Numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN/secțiunea G/comert cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția grupei 452/întreținerea și repararea autovehiculelor, NU VA PUTEA DEPĂȘI 20% din numarul total al planurilor de afaceri finanțate prin proiect).

– Prin excepție pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciză.

– NU vor fi selectate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad mare de asemănare în ceea ce privește segmentul de piață, strategia planului de management și marketing și bugetul detaliat.

 1. Structura eligibilă obligatorie a planurilor de afaceri supuse procesului de selecție

Va include minim cele 7 elemente componente, în acord cu specificațiile GS-CS/OS3.7:

 • descrierea afacerii și a strategiei de implementare a PA, respectiv obiective, activități, rezultate, indicatori;
 • analiza SWOT a afacerii;
 • schema organizatorică și politică de resurse umane;
 • descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul afacerii;
 • analiza pieței de desfacere și a concurenței;
 • strategia de marketing;
 • proiecții financiare privind afacerea.
 1. Etapele și condițiile derulării procesului de selecție a planurilor de afaceri

Etapa I – transmiterea cererilor de înscriere în concurs a persoanelor interesate.

Etapa II – depunerea dosarelor de concurs; evaluarea planurilor de afaceri pe baza criteriilor definite; selectarea planurilor de afaceri cu peste 90 de puncte; înscrierea acestora în etapa III de concurs, transmiterea/publicarea rezultatelor preliminare/ale primei etape; înscrierea și rezolvarea contestațiilor, după caz.

Etapa III – organizarea unor interviuri cu persoanele câștigătoare în etapa II de concurs, având răspuns admis/respins; selectarea a 75 de planuri de afaceri viabile și relevante, cel puțin 2 planuri de afaceri selectate în fiecare din cele 6 județe ale regiunii Sud Est, în ordinea descrescătoare a punctajului, cu condiția să fie declarate admise la interviu în etapa III; publicarea rezultatelor finale, fără drept de contestație.

 1. Condițiile de eligibilitate pentru persoanele care doresc acordarea ajutorului de minimis pentru înființarea de start-up-uri

– 620 de persoane cu reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban în regiunea Sud-Est și care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban într-unul din cele 6 județe componente ale regiunii, certificate în cadrul programului de formare antreprenorială;

– persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile (potrivit GS-CS OS3.7, numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului NU VA DEPĂȘI 10% din numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului).

 CRITERII CE VOR ASIGURA PUNCTAJ SUPLIMENTAR PLANURILOR DE AFACERI

Planuri de afaceri ce propun:

 • măsuri / activități ce vor promova concret dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor produse/tehnologii/servicii (min 10%, respectiv 8 PA);
 • sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO2 și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor (min. 10%, respectiv 8 PA);
 • inovarea socială (min. 10%, respectiv 8 PA);
 • utilizarea și calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în activitatea economică (min. 25%, respectiv 19 PA);
 • consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării (min. 10%, respectiv 8 PA).

PLANURILE DE AFACERI CÂȘTIGĂTOARE

 • Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate, vor efectua în mod OBLIGATORIU un stagiu de practică de 40 de ore organizat într-o intrepridere existentă și funcțională, ce face parte din aceeași grupă CAEN.
 • Fiecare beneficiar de ajutor de minimis VA TREBUI SĂ ANGAJEZE, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane cu domiciliul/reședința în Regiunea SUD EST.
 • Valoarea maxima acordată 40.000 euro/plan de afaceri.
 • Ajutorul de minimis se acordă în 2 tranșe:
  • Tranșa 1: 75%
  • Tranșa 2: 25%, după 12 luni dacă face dovada că a realizat venituri de 30% din valoarea primei tranșe.
 • Toate plățile aferente înființării și funcționării start up-ului se fac în primele 12 luni de funcționare.
 • În următoarele 6 luni (perioada de sustenabilitate), beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține locurile de muncă create.
 • După înființare, intreprinderile nou create trebuie să își continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minim 12 luni în etapa 2.

Listă evaluare tehnico-financiară a planurilor de afaceri (21.01.2019)

Listă evaluare tehnico-financiară a planurilor de afaceri (28.02.2019)

Lista evaluare tehnico-financiara a planurilor de afaceri (11.06.2019)

Rezultatele partiale ale Etapei II – evaluarea administrativa, a eligibilitatii planurilor de afaceri (05.06.2019)

Rezultatele Etapei II – evaluarea planurilor de afaceri (14.06.2019)

Rezultatele Etapei III – INTERVIUL (18.06.2019)